Γενικές Συνελεύσεις

2018 2017 2016 2015
2014 2013

 

 

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1η Δεκεμβρίου 2014

         Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την συμμετοχή στην 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση

  

 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 26η Ιουνίου 2014

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Περίληψη Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2013

Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2013

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2013

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χρήσης 2013

Πίνακας Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από τη Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου & Έκθεση ΕυρημάτωνΤακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 28η Ιουνίου 2013

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 28η Ιουνίου 2013.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3016/2002 και των άρθρων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου.

Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Έντυπο Ανάκλησης Διορισμού Αντιπροσώπου/ων για την συμμετοχή στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31ης Δεκεμβρίου 2012

Στοιχεία & Πληροφορίες Χρήσης 2012

Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Χρήσης 2012

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Χρήσης 2012